Algemene voorwaarden

Definities

1.Sales Partners gevestigd te Fonteynenburghlaan 5, Voorburg

 

2.Klant: Degene met wie Sales Partners overeenkomst aangaat.

 

3.Partijen: Sales Partners en klant samen.

 

Toepasselijke algemene voorwaarden

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes,aanbiedingen,werkzaamheden,bestellingen en leveringen van diensten of producten van Sales Partners.

 

2.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1.Alle prijzen die Sales Partners hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

 

  1. Alle prijzen die Sales Partners hanteert voor diensten kan Sales Partners ten alle tijden wijzigen.

 

3.Partijen komen voor een dienstverlening door Sales Partners een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs overeen zijn gekomen. 

 

Betalingen 

1.Alle geleverde diensten door Sales Partners worden maandelijks geïncasseerd in de vorm van automatische incasso.

 

  1. De klant heeft de mogelijkheid hiervoor te kiezen en stemt in met het geïncasseerde bedrag.

 

  1. Wanneer klant niet tijdig betaald mag Sales Partners de verplichtingen opschorten, totdat klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 

 

Opschortingsrecht

1.Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Garantie

1.Wanneer Partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangaan, bevat deze door Sales Partners enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

Aansprakelijkheid 

1.Sales Partners is uitsluitende aansprakelijk voor enige schade die klant lijdt indien en zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 

  1. Indien Sales Partners aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding vervalt in elk geval 12 maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek. 

 

Wijziging algemene voorwaarden 

Sales Partners is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sales Partners vooraf met de klant bespreken.

 

Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Onze services

SEO (Google Optimalisatie)

SEO (Google Optimalisatie)

Je komt natuurlijk niet zomaar op de eerste pagina van Google. Door SEO uit te besteden, ga jij Google laten begrijpen welke zoekwoorden belangrijk zijn om bovenaan in google te komen.

Website laten maken

Website laten maken

Wij helpen bedrijven met het bouwen van professionele websites met een strak design.

SEA (Google Adverteren)

SEA (Google Adverteren)

Hoger scoren in Google is een proces wat veel tijd, energie en kennis kost. Om snel en gericht te werk te gaan wil je het liefst morgen al vindbaar zijn. Daarom kiezen veel ondernemers ervoor om SEA uit te besteden.

Ontvang een gratis website scan!

Waarom is een website zo belangrijk?

De website is het middelpunt van de online aanwezigheid van je bedrijf. De website is het verlengstuk van je bedrijf en is 24/7 bereikbaar. Een sterke website helpt je bij het creëren van vertrouwen en zorgt op zijn beurt weer voor meer klanten. Potentiële klanten met interesse in jouw product of dienst komen hier terecht. Benieuwd wat we voor jou kunnen maken?

Waarom is de inrichting van een website zo belangrijk?

Hoe ziet het design proces er uit?

Wat kost een nieuwe website?

Kan ik bij jullie mijn bestaande website laten verbeteren?